واحد مالي و اداري شركت ايران ناژو مشتمل بر 10 نفر كادر تحصيل كرده، فعال و پرانگيزه مي باشد و در برگيرنده كليه فعاليتهاي مالي، اداري و پرسنلي شركت است كه بصورت مكانيزه سيستم جامع اطلاعات مديريتي سازمان را كنترل و هماهنگ مي نمايد.

كليه حساب ها و عمليات مالي توسط شركت  حسابرسی بهراد مشار بصورت ادواری و سالیانه بازبيني و كنترل مي گردد.

 

مدير امور مالي آقای طالبی  می باشند.
شماره انتقادات و پيشنهادات: 88738730
 
 

حق كپي براي شركت ايران ناژو محفوظ مي باشد.
 پست الكترونيك: info@irannajo.com