توانایی مهارکنندههای پمپ پروتونی و مقایسه اثر آنها روی pH درون معده : ( خانم حافظ تقوا نماینده علمی)

مقایسه توانایی مهارکنندههای پمپ پروتونی ( ppis ) در نتایج مطالعات بالینی حائز اهمیت است . بیش از همه در آزمایشات مختلف مهارکنندههای پمپ پروتونی ( ppis ) مختلف را در یک یا چند دوز معین ، منتخب با هم مقایسه کرده اند . نتیجه گیری روی آن ترکیبات با دوز کمی یکسان دشوار است .

همه مطالعات بالینی گزارش می دهند که مهارکنندههای پمپ پروتونی ( ppis ) بطور میانگین 24 ساعت روی pH معده اثر می کند. در همه مطالعات نتایج بر روی افراد سفید پوست و داوطلبین سالم یا بیمارانی که دچار رفلاکس معدی – مروی بودند انجام شده است .

دوز موثر برای میانگین 24 ساعته pH معده و برای درصدی از زمان با pH >4 در 24 ساعت مورد تجویز و تحلیل قرار گرفت . برای هر مهارکنندههای پمپ پروتونی  بکار گرفته شده طرحی مبنی بر مباحث فارماکودینامیک استفاده  شد .

نتایج : 57 مطالعه بررسی شد ، که شامل معیارهایی  مثل:  متوسط pH معده طی 24 ساعت بوده که در مقام مقایسه با  امپرازول که 23/0 و 90/0 و 00/1 و 60/1 و 82/1 به ترتیب برای پنتوپرازول ، لانسوپرازول ، امپرازول ایزومپرازول و رابپرازول می باشد .

مقایسه ای بین داوطلبین سالم ، بیماران با بیماری رفلاکس معده – مروی که به 9/1 دوز بالاتر نیاز داشتند و افراد هلیکوباکترپیلوری مثبت که تنها حدود 20 درصد از دوز را نیازداشتند صورت گرفته تا به افزایش مقدار متوسط مفروض pH معده در طی 24 ساعت دست یابند .

درپایان با تجزیه وتحلیل های اطلاعات ، ارزیابی های کمی توانایی بالینی منحصر به فرد  مهارکنندههای پمپ پروتونی بخصوص زمانی که انتخابی بین مهارکنندههای پمپ پروتونی صورت میگیرد و برای تشخیص دادن ارزش کارایی مفید مهارکنندههای پمپ پروتونی بطور خاص ، شاید مفید واقع شود .

به هرحال برآوردها باید با احتیاط باشد . زیرا محدوده دوز مشخصی مورد آزمایش قرار گرفته است و مطالعات با شرایط یکسان برای مواد مختلف به کار گرفته نشده است .   

ماخذ: Eur jclin pharmacol.2009jan,65(1):19-31.