استفاده از مهار کننده های تزریقی پمپ پروتون در مقابل ضدگیرنده های H2 در درمان خونریزیهای معده و روده ای ( GI ) (خانم قاری زاده نماینده علمی)

بررسی شواهد تائید کننده استفاده از مهارکننده های پمپ پروتون در درمان خونریزی ( GI ) در مقایسه مهارکنندههای H2 .

منابع اطلاعات : مقالات بالینی از طریق جستجودر MEDLINE ( 1966-oct2002 )

کلمات کلیدی برای جستجو شامل: پنتوپرازول ، امپرازول ، مهارکننده پمپ پروتون ، خونریزی معده رودوی ، مهارکنندههای H2 ، رانی تیدین و سیمتیدین .

با وجود اینکه اطلاعات بالینی در مورد استفاده از پنتوپرازول وریدی در افراد با خونریزی شدید GI بسیار اندک است . مطالب زیادی در خصوص مطالعه pH معده وجود دارد که پیشنهاد می کند: پنتوپرازول تزریقی برای حصول بالا بردن  سریع pH و حفظ آن استفاده شود .

با توجه به درنظر گرفتن نتایج مطالعات انجام شده در مورد امپرازول تزریقی با دوز بالا و نیز اطلاعاتی که در مورد پنتوپرازول داریم تاثیر نسبی مهار کننده های تزریقی پمپ پروتون نسبت به ضدگیرنده های H2 در کنترل pH معده بیشتر قابل پیش بینی و تائید است .

نتیجه : مهارکننده های تزریقی پمپ پروتون بصورت وریدی گزینه مناسب و بهتر نسبت به پیشنهاد دیگر درمان ( مهارکننده های H2 ) در درمان خونریزی های شدید GI هستند .

ماخذ: Ann. Pharmacother. 2003 March; 37(3): 433-7.