بررسی سیستماتیک مهارکننده های پمپ پروتون برای التیام و بهبود رفلاکس و التهاب مری مقایسه ای از  اسامپرازول با سایر مهارکننده های پمپ پروتون ( خانم کاظمی نماینده علمی)

 

تاریخچه : در هیچ مطالعه ای بالینی میزان تاثیر مهارکننده های پمپ پروتون در بهبود رفلاکس ازوفاژیت را مقایسه نکرده است .

هدف: مقایسه تاثیرات اسامپرازول با مقدار خوراکی داروی استاندارد مهارکننده های پمپ پروتون برای بهبود رفلاکس التهاب روده ای ( مثلاً ، لنزوپرازول 30 میلی گرم ، امپرازول 20 میلی گرم ، پنتوپرازول 40 میلی گرم و ربپرازول 20 میلی گرم )

روشها : بررسی مقالات درج شده در بانکهای اطلاعاتی معتبر پزشکی: سنترال ، بیوسیس ، ام بیس و مدلاین در بیماران با مشکل رفلاکس التهاب روده تحقیق تا تاریخ فوریه سال 2005 به پایان رسید .

اطلاعات بر مبنای درجات درمان آندوسکوپی در مدت 4 و 8 هفته حاصل شد و در صورتیکه تحلیل قبلی برای درمان نتیجه نمی داد مجدداً تحلیل صورت گرفت .

نتایج : از 133 مقاله تخصیص داده شده در این تحقیق ، شش مورد دارای کیفیت مطلوب بودند که در این تحلیل شامل می شدند . هیچ مطالعه ای در مقایسه ربپرازول با اسامپرازول تعیین نشده بود . مقادیر بهبود و درمان با اسامپرازول 40 میلی گرم در مقایسه با مقدار داروی استاندارد مهارکننده های پمپ پروتون نتایج زیر را ارائه می دهند: ظرف 4 هفته ( ریسک نسبی 92/0 ، 95 درصد CI : 90/0تا 94/0 با p< 0.00001  ) و در ظرف 8 هفته ( ریسک نسبی 95/0 ، 95 درصد CI : 97/0تا 94/0 با p< 0.00001) 0

نتیجه گیری : اسامپرازول بطور صریح مقادیر درمان بالایی را بخصوص زمانی که با مقدار خوراکی استاندارد مهارکنندههای پمپ پروتون مقایسه می شود، نشان می دهد.

 

ماخذ: Aliment pharmacol ther 2006, sep 1;24(5):743-50