همزمان با سیزده آبان، بخش بازاریابی و تبلیغات شرکت دارویی ایران ناژو با هماهنگی مسئولین مدارس شهید عباس وزان ، شهید دستغیب ، محدث قمی و موسی ابن عمران نسبت به برگزاری مسابقه نقاشی تحت عنوان مدرسه تمیز برگزار نمود. دانش آموزان این مدارس در این مسابقه بصورت گسترده و چشمگیر شرکت نمودند. نفاشیهای ارسالی همه بصورتی زیبا ترسیم شده بودند ولی با توجه به محدودیت اعلام اسامی برندگان هیئت داوران نفرات برگزیده در هر مدرسه را بشرح ذیل اعلام نمودند:

مدرسه شهید عباس وزان:

نهال سادات حاجی سید -  نگار ستاری -   هلیا فاتحان   - نهال فروتن

مدرسه شهید دستغیب:

سایه الوندی شراره شاهرودیسارا محمود کلایه -   هلیا میرزائی

مدرسه محدث قمی:

علیرضا عین اللهی سید امیر علی میر شریفی – امیر رضا سید ناصری

مدرسه موسی ابن عمران:

الیوت سله اسحاق سلیمانی شریفیان

در پایان از مسئولین ، معلمین و دست اندرکاران این مدارس کمال تشکر می گردد.