در مورخه 15/4/90 با توجه به درخواست مسئول بهداشت محیط بیمارستان سوم شعبان سرکار خانم مهندس خرم، کنفرانسی در خصوص هندسپت مزایا و روش مصرف آن در محل بیمارستان سوم شعبان در خیابان ری توسط سرکار خانم حافظ تقوا برگزار گردید. در این کنفرانس که با استفاده از ویدئو پروژکشن صورت گرفت،  کاتالوگ هندسپت، بروشور آنفلوانزا، خودکار و دفترچه هندسپت بین مدعوین که از پرسنل پرستاری بیمارستان بودند، توزیع گردید.