محلول پوويدون آيداين 10% يك محلول آنتي سپتيك و ضدعفوني كننده است كه مي تواند باكتريها، قارچ ها، ويروس ها، پروتوزوآها، مايكوباكتريومها و اسپورها را از بين ببرد و در درمان برفك (thrush) يا ديگر بيماري هاي پوستي ايجاد شده توسط باكتري ها و قارچ ها و يا ضدعفوني كردن وسايل بيوپسي استفاده مي گرد.

بسته بندي:
ظروف پلي اتيلني 60 ميلي ليتري  و 250 ميلي ليتري
بطري پلي اتيلني 1000 ميلي ليتري
گالن 3800 ميلي ليتري