محلول ضدعفونی کننده دست هندسپت محلولی است آنتی سپتیک حاوی دو الکل قوی ان ـپروپانول و ایزو پروپانول به همراه بنزآلکونیوم کلراید که بر باکتری های گرم مثبت ، گرم منفی ، مایکوباکتریوم ها ، قارچ ها و ویروس ها (همچونHIVو HBV)مؤثر است . از این محلول برای ضدعفونی کردن کامل دست ها قبل از اعمال جراحی ، قبل وبعد از معاینه بیمار در مطب های پزشکی و دندان پزشکی ، آزمایشگاهها ، داروخانه ها ،خانه های سالمندان ، شیرخوارگاه ها ، صنایع دارویی و غذایی ، آرایشگاهها و منازلاستفاده می گردد . بسته بندی : ظروف پلی اتیلنی 500 میلی لیتری (داخل جعبه همراه با پمپ و در فیلیپ تاپ)