پماد موضعی ویتامین A+D ـ ناژو  پمادی است حاویویتامین های A و D که در سوختگی های کوچک همچون آفتابسوختگی و سوختگی ناشی از ادرار در کودک یا ترک خوردگی پوست استفاده می گردد .  بسته بندی : تیوب آلومینیومی 30 گرمی (داخل جعبه)