پماد موضعی سوختگی ـ ناژو پمادی است که دارای خاصیت کاهش التهاب پوستی و قابض در ترشحات زخم می باشد که از آن در پیشگیری و درمان التهاب ناشی از ادرار سوختگی در شیرخواران ، تسکین سوختگی های خفیف و زخم های سطحی استفاده می شود . بسته بندی : تیوب آلومینیومی 30 گرمی (داخل حعبه)