ی ǎ

ی ی э ی یی یییی C15H17CIN2 ی ی یی ی . یی ی ی یییی C16H30N2O3 ی э ی ی Anti dandruff ی .

: ی ی Ӂ ی ی ǎ ی ǎ ی ی ی ی ی . Ӂ ی Șی یی . 2 3 ی یی . یی یی ی 4 ی ی ی ی ʘ یی Ӂ   ی ی ی ی ǎ  یی.

:

-         ی ی .

-         ی ی Ԙ یی .

: .

јی : ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی EDTA .

: -ǎ 150 .